Personalo politika

Mūsų sėkmės garantas – patyrę, kvalifikuoti, motyvuoti, nuolat tobulėjantys darbuotojai. Pagarbą jiems įrodome ir nuolat rūpindamiesi darbo sąlygomis, ir sąžiningu atlyginimu. 

AB „Lifosa“ komandą sudaro beveik 900 darbuotojų.

Bendrovė ypatingą dėmesį skiria darbuotojų ugdymui ir specialistų rengimui. AB „Lifosa“ darbuotojams nuolat rengiame mokymus. Komandos narių žinioms plėsti ir kvalifikacijai kelti pasitelkiame didžiausią patirtį sukaupusius įmonės darbuotojus, turinčius ir dėstymo bei mokymo įgūdžių.

Vien vidiniu ugdymu AB „Lifosa“ neapsiriboja. Bendrovė finansuoja darbuotojų studijas, jei jų kryptis atitinka įmonės viziją ir strategiją, darbuotojams skiriamos papildomos atostogos mokymuisi. Suprasdami, kad asmeninė ir profesinė darbuotojų raida yra ir svarbus motyvacijos veiksnys, ir įmonės sėkmės prielaida, komandos tobulėjimą laikome vienu svarbiausių personalo politikos prioritetų.
Skatiname darbuotojų visuomeniškumą: įmonė remia darbuotojų sporto ir laisvalaikio klubus, nuolat organizuojami įvairūs renginiai. Bendrovėje kasmet rengiamos darbuotojų komandų sporto žaidynės, „Protų kovų“ viktorinos, organizuojama kitokia bendra veikla. Daug dėmesio skiriama jauniesiems specialistams, nepaliekami nuošalyje buvę gamyklos darbuotojai.

Bendrovėje griežtai laikomasi lygių galimybių politikos. Jos tikslas – užtikrinti, kad įmonėje būtų įgyvendintos konstitucinės nuostatos, įtvirtinančios asmenų lygybę ir draudimą varžyti žmogaus teises ir teikti jam privilegijas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu bei uždrausti bet kokią diskriminaciją, ypač kai tai susiję su darbo santykiais bendrovėje.

Patvirtintu Elgesio kodeksu įmonės vadovybė ir darbuotojai įsipareigoję vykdyti tik teisėtą ir etišką veiklą, griežtai laikydamiesi visų galiojančių įstatymų ir teisės aktų. Kodekse pabrėžiama, kad bendrovė netoleruoja jokių korupcinio verslo elgesio formų ir įsipareigoja griežtai laikytis visų taikytinų teisės aktų kovai su korupcija.

2017 m. patvirtinta AB „Lifosa“ Interesų konfliktų vengimo politika. Ja visi bendrovės darbuotojai įsipareigoja veikti vengdami bet kokių veiksmų, kurie galėtų sukliudyti laikytis įsipareigojimų ar atsakomybės prieš bendrovę. Darbuotojai privalo saugoti bendrovės teisėtus Interesus, tinkamai vykdydami savo profesinius, sutartinius ar įstatymų nustatytus įsipareigojimus ir laikydamiesi profesinės, sutartinės ar įstatymų nustatytos atsakomybės.

AB „Lifosa“ sudaro galimybę visiems darbuotojams padėti užtikrinti skaidrią, saugią ir atsakingą bendrovės veiklą. Bendrovėje patvirtinta pranešėjų politika: bet kuris darbuotojas gali tiesiogiai informuoti bendrovės vadovybę apie galimus pažeidimus ar neatitikimus, kurie gali turėti poveikį bendrovės arba Eurochem įmonių grupės veiklai, reputacijai, pakenkti darbuotojams. AB „Lifosa“ užtikrina apsaugą nuo bet kokio persekiojimo darbuotojui, kuris, vadovaudamasis gera valia, pateikė pranešimą ar informaciją, inicijavo informacijos pateikimą arba kitaip prisidėjo prie patikrų bei tyrimo procedūrų.

Kartą per metus visiems įmonės darbuotojams organizuojami mokymai, kurių metu siekiama atnaujinti, išplėsti ir pagilinti darbuotojų žinias apie šią politiką, jos taikymo sritis ir metodus praktikoje.

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) nustato asmenų, pranešusių apie pažeidimus įstaigose, su kuriomis juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

 

Vadovaujantis Įstatymu informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą, t. y. dėl:

 

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2) pavojaus aplinkai;

3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4) neteisėtos veiklos finansavimo;

5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6) neteisėtu būdu įgyto turto;

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

8) kitų pažeidimų.

 

Bendrovėje įdiegtu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su Bendrove sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo nurodo:

 

  1. kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
  2. sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
  3. savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis: gyvenamąją ir (ar) korespondencijos gavimo vietą arba elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti (kaip ir kada su juo geriausia susisiekti);
  4. jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius, nurodo informaciją apie galimus pažeidimą padariusio asmens motyvus, jei jie yra žinomi, pateikia duomenis apie pažeidimo liudytojus, jei jie yra žinomi;
  5. ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė; jeigu pranešė, kam buvo pranešta; ar buvo gautas atsakymas.

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą.

Asmuo, Bendrovei teikiantis informaciją apie pažeidimą, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

  • elektroninio pašto adresu: pranesimas@lifosa.com;
  • tiesiogiai kompetentingam subjektui, atvykęs į Bendrovę;
  • paštu, atsiųsdamas į Bendrovę (adresu Juodkiškio g.50, LT-57502 Kėdainiai) užpildytą pranešimo formą ir kitą informaciją bei ant voko nurodęs „Pranešėjų apsauga“,

Asmeniui, pranešusiam apie pažeidimą, taikomas konfidencialumas.

 

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo nekyla sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendrovėje patvirtintas Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas. Taip pat pranešėjams Bendrovėje nustatyta tvarka gali būti kompensuojama už patiriamą neigiamą poveikį ar galimas pasekmes dėl pateikto pranešimo, o pranešėjams, pateikusiems Bendrovei vertingos informacijos apie pažeidimus, gali būti atlyginama vienkartine pinigine išmoka.

Visiems bendrovės darbuotojams kartą per metus organizuojami mokymai, kurių metu siekiama atnaujinti, plėsti ir gilinti darbuotojų žinias apie šią politiką, jos taikymo sritis ir būdus praktikoje.

 

2023 metais pranešimų apie pažeidimus pranešėjų kanalu bendrovėje negauta.

Darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, EUR

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

 Vadovai

4 084

4 144

4 481

3 826

 Specialistai

2 857

3 023

3 134

2 681

 Darbininkai

2 078

2 155

2 217

2 090

Darbuotojus vienijančios organizacijos

Bendrovėje veikia šios buvusius ir esamus darbuotojus vienijančios organizacijos

 

Jaunųjų specialistų klubas

 

2005 metais Jaunųjų specialistų iniciatyvinė grupė įkūrė AB „Lifosa“ Jaunųjų specialistų klubą. Jo nariai - iniciatyvūs, aktyvūs ir nebijantys iššūkių specialistai iki 35 metų amžiaus. Visi jaunųjų specialistų klubo nariai turi aukštąjį išsilavinimą.

Klubo įsikūrimo tikslai: skatinti jaunųjų specialistų socialinę ir profesinę integraciją, supažindinti su AB „Lifosa" politika, strategija, darbo kultūros reikalavimais.

Jaunų ir aktyvių žmonių klubas užsiima visuomenine veikla, tobulina savo kvalifikaciją. Jaunieji „lifosiečiai“ organizuoja mokslines ir technines konferencijas, išvykas, bendradarbiauja su kitų įmonių jaunaisiais specialistai, vyksta stažuotis į EuroChem group bendroves kitose šalyse.

 

Veteranų klubas „Lifosietis"

 

2006 m. gruodį įsikūręs veteranų klubas vienija apie 130 narių. Klubo nariais gali tapti visi AB „Lifosa" (buvusios Chemijos gamyklos) darbuotojai, kurių darbo stažas bendrovėje ne mažesnis kaip 25 metai. Klubo veiklą finansuoja AB „Lifosa".

Įmonės veteranų veikla – tai susitikimai, vakaronės, ekskursijos, išvykos į teatrus, koncertus. Klubo nariai drauge lanko gražiausias Lietuvos vietoves, dalyvauja kultūros renginiuose. Kartą per metus organizuojamos išvykos į užsienio šalis.

„Lifosietis" bendrauja ir su kitais Kėdainių rajono senjorų klubais: kartu dalyvauja šventėse, organizuoja vakarones.

 

Sportinės žūklės klubas „Lifosos meškeriotojai“

 

Kėdainių rajono sportinės žūklės klubas įkurtas 1996 m. Nuo 2000 m. klubas vadinasi „Lifosos meškeriotojai". Klubo įkūrėjas - Nepriklausomybės akto signataras Povilas Aksomaitis. Klubo tikslas - bendrovę, rajoną ir šalį garsinantys sportiniai pasiekimai šalies ir tarptautinėse arenose. Siekiama populiarinti sportinę žūklę, kaip įvairaus amžiaus bei profesijų žmonių aktyvaus poilsio, sveikatingumo, fizinio išsivystymo, bendravimo bei užimtumo formą.

Dauguma klubo narių yra AB „Lifosa“ darbuotojai. Klubo sportininkai kiekvienais metais iškovoja teisę dalyvauti Lietuvos meškeriojimo plūdine meškere ir poledinės žūklės rinktinėse. Visi klubo nariai yra aktyvūs gamtosauginių projektų organizatoriai ir dalyviai.

 

Automobilių sporto techninis klubas „Auto Fostra"

 

1996 m. AB „Lifosa“ darbuotojo Arvydo Galinio iniciatyva įkurtas automobilių sporto techninis klubas „Auto Fostra" gali didžiuotis varžybų gausa. Nuo pat įkūrimo iki 2004 metų klubo sportininkai dalyvavo Lietuvos ir Baltijos šalių automobilių kroso čempionatuose. Šiuose čempionatuose „Auto-Fostra“ sportininkai tapo prizininkais 1999 - 2001 ir 2003 m. „bagi“ klasėje.

2004 metais klubo prioritetai pasikeitė: pradėta lenktyniauti kėbuliniu automobiliu OPEL ASTRA. Dalyvauta Lietuvos automobilių rali - kroso, Baltijos šalių, Šiaurės šalių NEZ rali - kroso čempionatuose, kitose varžybose užsienyje. 2005 - 2009 metais šiose varžybose užimdavo 1 - 2 vietas.

2010 metais klubas įsigijo automobilį FORD focus 4x4 ,3500 kub cm, (klasė DIV-1), ir tais pačiais metais NEZ čempionate užėmė 4 vietą.

Interesų konfliktų politika Peržiūrėti

Lygių galimybių politika Peržiūrėti

Antikorupcijos politikaPeržiūrėti

Elgesio kodeksas Peržiūrėti Peržiūrėti

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikaPeržiūrėti