Personalo politika

Mūsų sėkmės garantas – patyrę, kvalifikuoti, motyvuoti, nuolat tobulėjantys darbuotojai. Pagarbą jiems įrodome ir nuolat rūpindamiesi darbo sąlygomis, ir sąžiningu atlyginimu.

AB „Lifosa“ komandą sudaro daugiau nei 1005 darbuotojai.

Bendrovė ypatingą dėmesį skiria darbuotojų ugdymui ir specialistų rengimui. „Lifosos“ darbuotojams nuolat rengiame mokymus. Komandos narių žinioms plėsti ir kvalifikacijai kelti pasitelkiame didžiausią patirtį sukaupusius įmonės darbuotojus, turinčius ir dėstymo bei mokymo įgūdžių.

Vien vidiniu ugdymu AB „Lifosa“ neapsiriboja. Bendrovė finansuoja darbuotojų studijas, jei jų kryptis atitinka įmonės viziją ir strategiją, darbuotojams skiriamos papildomos atostogos mokymuisi. Suprasdami, kad asmeninė ir profesinė darbuotojų raida yra ir svarbus motyvacijos veiksnys, ir įmonės sėkmės prielaida, komandos tobulėjimą laikome vienu svarbiausių personalo politikos prioritetų.

Skatiname darbuotojų visuomeniškumą: įmonė remia darbuotojų sporto ir laisvalaikio klubus, nuolat organizuojami įvairūs renginiai. Bendrovėje kasmet rengiamos darbuotojų komandų sporto žaidynės, „protų kovų“ viktorinos, organizuojama kitokia bendra veikla.

Daug dėmesio skiriama jauniesiems specialistams, nepaliekami nuošalyje buvę gamyklos darbuotojai.

Bendrovėje griežtai laikomasi lygių galimybių politikos. Jos tikslas – užtikrinti, kad įmonėje būtų įgyvendintos konstitucinės nuostatos, įtvirtinančios asmenų lygybę ir draudimą varžyti žmogaus teises ir teikti jam privilegijas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu bei uždrausti bet kokią diskriminaciją, ypač kai tai susiję su darbo santykiais bendrovėje.

Patvirtintu Elgesio kodeksu įmonės vadovybė ir darbuotojai įsipareigoję vykdyti tik teisėtą ir etišką veiklą, griežtai laikydamiesi visų galiojančių įstatymų ir teisės aktų. Kodekse pabrėžiama, kad bendrovė netoleruoja jokių korupcinio verslo elgesio formų ir įsipareigoja griežtai laikytis visų taikytinų teisės aktų kovai su korupcija.

2017 m. patvirtinta AB „Lifosa“ Interesų konfliktų vengimo politika. Ja visi bendrovės darbuotojai įsipareigoja veikti vengdami bet kokių veiksmų, kurie galėtų sukliudyti laikytis įsipareigojimų ar atsakomybės prieš bendrovę. Darbuotojai privalo saugoti Bendrovės teisėtus Interesus, tinkamai vykdydami savo profesinius, sutartinius ar įstatymų nustatytus įsipareigojimus ir laikydamiesi profesinės, sutartinės ar įstatymų nustatytos atsakomybės.

Darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, EUR

2019 m.

 Vadovai

4 084

 Specialistai

2 857

 Darbininkai

2 078

 Iš viso

2 363

AB “Lifosa” valdybos nariams darbo užmokestis nemokamas

 

Darbuotojus vienijančios organizacijos

Bendrovėje veikia šios buvusius ir esamus darbuotojus vienijančios organizacijos

 

Jaunųjų specialistų klubas

 

2005 metais Jaunųjų specialistų iniciatyvinė grupė įkūrė „Lifosos" Jaunųjų specialistų klubą. Jo nariai - iniciatyvūs, aktyvūs ir nebijantys iššūkių specialistai iki 35 metų amžiaus. Visi jaunųjų specialistų klubo nariai turi aukštąjį išsilavinimą.

Klubo įsikūrimo tikslai: skatinti jaunųjų specialistų socialinę ir profesinę integraciją, supažindinti su AB „Lifosa" politika, strategija, darbo kultūros reikalavimais.

Jaunų ir aktyvių žmonių klubas užsiima visuomenine veikla, tobulina savo kvalifikaciją. Jaunieji „lifosiečiai“ organizuoja mokslines ir technines konferencijas, išvykas, bendradarbiauja su kitų įmonių jaunaisiais specialistai, vyksta stažuotis į „EuroChem" grupės bendroves kitose šalyse.

 

Veteranų klubas „Lifosietis"

 

2006 m. gruodį įsikūręs veteranų klubas vienija apie 130 narių. Klubo nariais gali tapti visi AB „LifosA" (buvusios Chemijos gamyklos) darbuotojai, kurių darbo stažas bendrovėje ne mažesnis kaip 25 metai. Klubo veiklą finansuoja AB „Lifosa".

Įmonės veteranų veikla – tai susitikimai, vakaronės, ekskursijos, išvykos į teatrus, koncertus. Klubo nariai drauge lanko gražiausias Lietuvos vietoves, dalyvauja kultūros renginiuose. Kartą per metus organizuojamos išvykos į užsienio šalis.

„Lifosietis" bendrauja ir su kitais Kėdainių rajono senjorų klubais: kartu dalyvauja šventėse, organizuoja vakarones.

 

Sportinės žūklės klubas „Lifosos" meškeriotojai“

 

Kėdainių rajono sportinės žūklės klubas įkurtas 1996 m. Nuo 2000 m. klubas vadinasi „Lifosos meškeriotojai". Klubo įkūrėjas - Nepriklausomybės akto signataras Povilas Aksomaitis. Klubo tikslas - bendrovę, rajoną ir šalį garsinantys sportiniai pasiekimai šalies ir tarptautinėse arenose. Siekiama populiarinti sportinę žūklę, kaip įvairaus amžiaus bei profesijų žmonių aktyvaus poilsio, sveikatingumo, fizinio išsivystymo, bendravimo bei užimtumo formą.

Dauguma klubo narių yra „Lifosos" darbuotojai. Klubo sportininkai kiekvienais metais iškovoja teisę dalyvauti Lietuvos meškeriojimo plūdine meškere ir poledinės žūklės rinktinėse. Visi klubo nariai yra aktyvūs gamtosauginių projektų organizatoriai ir dalyviai.

 

Automobilių sporto techninis klubas „Auto Fostra"

 

1996 m. AB „Lifosa" darbuotojo Arvydo Galinio iniciatyva įkurtas automobilių sporto techninis klubas „Auto-Fostra" gali didžiuotis varžybų gausa. Nuo pat įkūrimo iki 2004 metų klubo sportininkai dalyvavo Lietuvos ir Baltijos šalių automobilių kroso čempionatuose. Šiuose čempionatuose „Auto - Fostros" sportininkai tapo prizininkais 1999 - 2001 ir 2003 m. „bagi“ klasėje.

2004 metais klubo prioritetai pasikeitė: pradėta lenktyniauti kėbuliniu automobiliu OPEL ASTRA. Dalyvauta Lietuvos automobilių rali - kroso, Baltijos šalių, Šiaurės šalių NEZ rali - kroso čempionatuose, kitose varžybose užsienyje. 2005 - 2009 metais šiose varžybose užimdavo 1 - 2 vietas.

2010 metais klubas įsigijo automobilį FORD focus 4x4 ,3500 kub cm, (klasė DIV-1), ir tais pačiais metais NEZ čempionate užėmė 4 vietą.

Interesų konfliktų politika Peržiūrėti

Lygių galimybių politika Peržiūrėti

Elgesio kodeksas Peržiūrėti