Aplinkos apsauga

AB „Lifosa“ - draugiška aplinkai ir rūpestingai ją puoselėjanti bendrovė

Kasmet augant gamybos apimtims, įmonės poveikis aplinkai nedidėja. To pasiekiame investuodami į technologijų tobulinimą bei racionalų gamtos išteklių naudojimą.

Aplinką tausoti padedantiems projektams AB „Lifosa“ kasmet skiria apie trečdalį investicijų.

Gamyklos aplinkos apsaugos skyriuje įrengta laboratorija. AB „Lifosa“ turi visą reikiamą metrologiškai patikrintą laboratorinę įrangą ir Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą atlikti taršos matavimus bei tyrimus. Jie vykdomi griežtai laikantis agentūros nustatytų metodikų.

Bendrovė gamybinių nuotekų į aplinką neišleidžia. Jos surenkamos tvenkiniuose, nuskaidrinamos ir uždaru ciklu vėl pakartotinai naudojamos gamyboje.

Elgiamės racionaliai iš nuotekų išgaudami visas medžiagas ir junginius, kuriuos vėliau panaudojame gamybai. Dėl tokio požiūrio ir taikomų pažangių technologijų, AB „Lifosa“ išleidžiamose paviršinėse nuotekose įvairių medžiagų koncentracija yra kelis ar net kelias dešimtis kartų mažesnė nei reikalauja teisiniai dokumentai.

Tvenkiniuose nusėsdintuvuose surenkamos paviršinės ir buitinės gamyklos nuotekos. Kai kurių populiarių gaiviųjų gėrimų litre fosforo koncentracija yra apie 100 kartų didesnė nei AB „Lifosa“ nuotekose.

Prie oro taršos mažinimo AB „Lifosa“ prisideda modernizuodama gamyklą, diegdama aplinką ir išteklius tausojančią įrangą bei sprendimus. Per pastaruosius du dešimtmečius bendrovės emisijos į atmosferą sumažintos pusantro karto ir nuolat yra gerokai mažesnės už šalies teisės aktais nustatytas ribas.

Pastaba: 2023 m. kaip ir 2022 m. ar 2021 m. vandens teršalų kiekis išliko tame pačiame lygyje, leidžiami normatyvai nebuvo viršyti. Diagramoje skaičiuojamas metinis teršalų kiekis, padalintas iš pagaminto mineralinių trąšų kiekio, tonomis. Kadangi 2023 m. ir 2022 m. bendrovė dėl sankcijų dirbo tik kelis mėnesius ir tonų trąšų pagamino labai mažai, todėl diagramoje atrodo jog išaugo vandens teršalų kiekis. Atmosferos teršalų kiekis nedidelis, nes gamybiniai cechai mažai dirbo.

Bendrovėje Aplinkos monitoringas vykdomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros 2022-09-08 suderintą  AB ,,Lifosa“ Aplinkos monitoringo programą. Programoje nustatytas  ėminių ėmimo dažnis ir nustatomi kokybės rodikliai.

Bendrovė į paviršinius vandens telkinius išleidžia paviršines (lietaus) bei buitines nuotekas po bendrovės buitinių nuotekų valymo įrenginio. Prieš išleidimą į Obelies upę bendrovės paviršinės nuotekos surenkamos dviejuose tvenkiniuose nusodintuvuose. Tvenkinių paskirtis yra nešmenų sukaupimas, nusodinimas bei nuskaidrinimas. Nuskaidrintą vandenį grąžiname į gamybą pagal poreikį.  

Bendrovėje susidariusios gamybinės nuotekos grąžinamos į cechų technologinius procesus pakartotiniam jų panaudojimui. Gamybinės nuotekos cirkuliuoja uždaru ciklu.

Požeminio vandens monitoringas vykdomas pagal AB ,,Lifosa“ Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programą 2021 – 2025 m., suderintą su Aplinkos apsaugos agentūra ir Lietuvos geologijos tarnyba.

Bendrovėje vykdomi:

  • taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringas;
  • taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringas;
  • poveikio upėms aplinkos kokybei monitoringas (Obelies ir Nevėžio upėms);
  • poveikio požeminiam vandeniui aplinkos kokybei monitoringas (gręžiniai).

AB ,,Lifosa“ Aplinkos monitoringo duomenys

2020 m. monitoringo ataskaita
2020 m. I ketvirčio duomenys
2020 m. II ketvirčio duomenys
2020 m. III ketvirčio duomenys
2020 m. IV ketvirčio duomenys
2021 m. I ketvirčio duomenys
2021 m. II ketvirčio duomenys
2021 m. III ketvirčio duomenys
2021 m. IV ketvirčio duomenys
2021 m. monitoringo ataskaita
2022 m. I ketvirčio duomenys
2022 m. II ketvirčio duomenys
2022 m. III ketvirčio duomenys
2022 m. IV ketvirčio duomenys
2022 m. monitoringo ataskaita
2023 m. I ketvirčio duomenys
2023 m. II ketvirčio duomenys
2023 m. III ketvirčio duomenys
2023 m. IV ketvirčio duomenys
2023 m. monitoringo ataskaita
2024 m. I ketvirčio duomenys

2024 m. II ketvirčio duomenys

AB „LIFOSA“ gamybos reikmėms naudoja paviršinį vandenį iš Nevėžio upės. Požeminio vandens reikmėmis aprūpinama iš AB ,,LIFOSA“ vandenvietės artezinių gręžinių. Bendrovė jų naudojimui turi Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos leidimą.

2021 m. vandens apskaita 

  Paimta požeminio vandens Paimta paviršinio vandens Išleista paviršinių (lietaus) nuotekų į Obelies upę
2021 m. birželio mėn.

5 280 m3

387 982 m3

184 638 m3

2021 m. liepos mėn.

5 626 m3

453 532​ m3

180 074 m3

2021 m. rugpjūčio mėn.

5 311 m3

450 060 m3

244 066 m3

2021 m. rugsėjo mėn.

5 256 m3

364 100 m3

161 876 m3

2021 m. spalio mėn.

5 414 m3

350 318 m3

121 219 m3

2021 m. lapkričio mėn.

4 839 m3

336 749 m3

139 883 m3

2021 m. gruodžio mėn. 5 164 m3 370 734 m3

191 446 m3

     

 

2022 m. vandens apskaita 

  Paimta požeminio vandens Paimta paviršinio vandens Išleista paviršinių (lietaus) nuotekų į Obelies upę
2022 m. sausio mėn.

5 139 m3

373 365 m3

172 605 m3

2022 m. vasario mėn.

4 468 m3

327 289 m3

217 550 m3

2022 m. kovo mėn.

5 045 m3

292 336 m3

186 862 m3

2022 m. balandžio mėn.

4 629 m3

99 545 m3

92 671 m3

2022 m. gegužės mėn.

2 369 m3

29 866 m3

78 351 m3

2022 m. birželio mėn.

2 028 m3

25 803 m3

184 750 m3

2022 m. liepos mėn. 2 240 m3 33 914 m3

71 456 m3

2022 m. rugpjūčio mėn. 4 378 m3 284 773 m3

162 889 m3

2022 m. rugsėjo mėn. 3 910 m3 203 203 m3

114 683 m3

2022 m. spalio mėn. 2 754 m3 110 883 m3

71 472 m3

2022 m. lapkričio mėn. 2 816 m3 133 875 m3

97 090 m3

2022 m. gruodžio mėn. 4 197 m3 344 491 m3

263 993 m3

2023 m. vandens apskaita 

  Paimta požeminio vandens Paimta paviršinio vandens Išleista paviršinių (lietaus) nuotekų į Obelies upę
2023 m. sausio mėn.

4 521 m3

376 825 m3

293 426 m3

2023 m. vasario mėn.

4 883 m3

269 040 m3

219 323 m3

2023 m. kovo mėn.

4 412 m3

287 596 m3

242 167 m3

2023 m. balandžio mėn.

4 299 m3

198 636 m3

165 271 m3

2023 m. gegužės mėn.

5 175 m3

252 877 m3

164 151 m3

2023 m. birželio mėn. 3 364 m3 52 856 m3

40 194 m3

2023 m. liepos mėn. 2 576 m3 49 639 m3

41 398 m3

2023 m. rugpjūčio mėn. 2 707 m3 14 604 m3 104 297 m3
2023 m. rugsėjo mėn. 2 629 m3 75 999 m3 149 833 m3
2023 m. spalio mėn. 2 830 m3 33 492 m3

51 954 m3

2023 m. lapkričio mėn. 2 728 m3 71 252 m3 66 067 m3
2023 m. gruodžio mėn. 3 021 m3 372 855 m3 353 248 m3

2024 m. vandens apskaita 

  Paimta požeminio vandens Paimta paviršinio vandens Išleista paviršinių (lietaus) nuotekų į Obelies upę
2024 m. sausio mėn.

3 649 m3

465 181 m3

464 865 m3

2024 m. vasario mėn.

3 115 m3

569 144 m3

656 041 m3

2024 m. kovo mėn. 3 213 m3 710 698 m3

701 037 m3

2024 m. balandžio mėn. 2 711 m3 676 526 m3

715 808 m3

2024 m. gegužės mėn. 2 443 m3 701 778 m3

591 596 m3

2024 m. birželio mėn. 3 484 m3 399 172 m3

374 618 m3

Nuo 2003 m. bendrovėje veikia aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti ISO 14001 standarto reikalavimus.

Sertifikatas Peržiūrėti

Aplinkos apsaugos politikaPeržiūrėti