Pradžia  /  Visuomenė ir mes  /  Aplinkos apsauga

Aplinkos apsauga

AB „Lifosa" aplinkosauginė veikla vykdoma vadovaujantis šiuo metu Lietuvos Respublikoje galiojančių aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų normatyvinių dokumentų reikalavimais.
Bendrovė, planuodama ūkinę veiklą, nuolat taiko geriausias gamybos technologijas ir pažangiausius aplinkos apsaugos būdus, kurie leidžia mažinti žalingą poveikį aplinkai.
Kasmet apie 30 % investicinių lėšų skiriama naujų aplinkosauginių projektų įdiegimui, technologijų tobulinimui ir gamtinių išteklių racionaliam naudojimui.

Akcinės bendrovės „Lifosa" vadovybė, investuodama į technologinių procesų atnaujinimą ir modernizavimą, daug dėmesio skiria aplinkos apsaugos problemų sprendimui ir veiksmingumo gerinimui. Nuo 2003 metų bendrovėje įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema ,atitinkanti ISO 14001 standarto reikalavimus. Bendrovėje priimta Aplinkos Apsaugos politika, kuri yra sąžiningai vykdoma.

APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

Misija: Mineralinių trąšų gamyba, naudojant kokybiškas žaliavas ir medžiagas.

Vizija: Taikant geriausius prieinamus gamybos būdus, siekti aukšto aplinkos apsaugos lygio.

Devizas: Išsaugokime gamtą ateinančioms kartoms.

AB "LIFOSA" VADOVYBĖ prisiima atsakomybę už savo veiklos produktų ir paslaugų pobūdį, mastą bei jų daromą poveikį aplinkai ir, siekdama šį poveikį mažinti, ĮSIPAREIGOJA:

  1. Nuolat gerinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą, siekiant didinti aplinkos apsaugos veiksmingumą.
  2. Saugoti aplinką savo veikloje diegiant geriausius ekonomiškai prieinamus gamybos būdus, priemones ir naujausias, aplinką tausojančias technologijas, siekti taršos prevencijos gerinimo.
  3. Vykdyti atitikties įsipareigojimus, susijusius su bendrovės veikla ir aplinkos apsaugos aspektų poveikiu aplinkai.
  4. Racionaliai ir taupiai naudoti žaliavas, gamtinius ir energetinius išteklius.
  5. Siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai, bendradarbiauti su tiekėjais, rangovais ir visomis suinteresuotomis šalimis aplinkos apsaugos klausimais.
  6. Šviesti, mokyti ir skatinti darbuotojus dirbti sąmoningai saugant aplinką, jausti atsakomybę už savo veiklos įtaką aplinkai tiek darbe, tiek namuose.

BENDROVĖS VADOVYBĖ laiduoja šios politikos įgyvendinimą bei aprūpinimą ištekliais politikos tikslams pasiekti ir kviečia visus darbuotojus sutelkti pastangas jos vykdymui.

AB „LIFOSA" aplinkos apsaugos politika yra prieinama darbuotojams ir suinteresuotoms šalims.

Generalinis direktorius

Jonas Dastikas


 

AB „Lifosa" kolektyvas pasiekė gerų rezultatų: pastoviai didinant produkcijos gamybos apimtis, mažėja lyginamieji teršalų išmetimai kg/t mineralinių trąšų. Nedidėja ir absoliuti tarša. (Žr. diagramą)

2003 metų birželio mėn. bendrovėje įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal ISO 14001 standarto reikalavimus. Kiekvienais metais įmonę audituoja DNV, o kas 3 metus vyksta persertifikavimas, po kurio išduodamas naujas sertifikatas liudijantis, kad AB „Lifosa" atitinka ISO 14001 standarto reikalavimus.

Į viršų