Pradžia  /  Visuomenė ir mes  /  Aplinkos apsauga

Aplinkos apsauga

 „Lifosa" - draugiška aplinkai ir rūpestingai ją puoselėjanti bendrovė

Kasmet augant gamybos apimtims, įmonės poveikis aplinkai nedidėja. To pasiekiame investuodami į technologijų tobulinimą bei racionalų gamtos išteklių naudojimą. Aplinką tausoti padedantiems projektams „Lifosa" kasmet skiria apie trečdalį investicijų.

Gamyklos aplinkos apsaugos skyriuje įrengta laboratorija. AB „Lifosa" turi visą reikiamą metrologiškai patikrintą laboratorinę įrangą ir Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą atlikti taršos matavimus bei tyrimus. Jie vykdomi griežtai laikantis agentūros nustatytų metodikų.

Bendrovė gamybinių nuotekų į aplinką neišleidžia. Jos surenkamos tvenkiniuose, nuskaidrinamos ir uždaru ciklu vėl pakartotinai naudojamos gamyboje.

Elgiamės racionaliai iš nuotekų išgaudami visas medžiagas ir junginius, kuriuos vėliau panaudojame gamybai. Dėl tokio požiūrio ir taikomų pažangių technologijų, AB „Lifosa" išleidžiamose paviršinėse nuotekose įvairių medžiagų koncentracija yra kelis ar net kelias dešimtis kartų mažesnė nei reikalauja teisiniai dokumentai.

Tvenkiniuose nusėsdintuvuose surenkamos paviršinės ir buitinės gamyklos nuotekos. Kai kurių populiarių gaiviųjų gėrimų litre fosforo koncentracija yra apie 100 kartų didesnė nei „Lifosos" nuotekose.

Prie oro taršos mažinimo „Lifosa" prisideda modernizuodama gamyklą, diegdama aplinką ir išteklius tausojančią įrangą bei sprendimus. Per pastaruosius du dešimtmečius bendrovės emisijos į atmosferą sumažintos pusantro karto ir nuolat yra gerokai mažesnės už šalies teisės aktais nustatytas ribas.

Nuo 2003 m. bendrovėje veikia aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti

ISO 14001:2004

standarto reikalavimus.

APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

Misija: Mineralinių trąšų gamyba, naudojant kokybiškas žaliavas ir medžiagas.

Vizija: Taikant geriausius prieinamus gamybos būdus, siekti aukšto aplinkos apsaugos lygio.

Devizas: Išsaugokime gamtą ateinančioms kartoms.

AB "LIFOSA" VADOVYBĖ prisiima atsakomybę už savo veiklos produktų ir paslaugų pobūdį, mastą bei jų daromą poveikį aplinkai ir, siekdama šį poveikį mažinti, ĮSIPAREIGOJA:

  1. Nuolat gerinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą, siekiant didinti aplinkos apsaugos veiksmingumą.
  2. Saugoti aplinką savo veikloje diegiant geriausius ekonomiškai prieinamus gamybos būdus, priemones ir naujausias, aplinką tausojančias technologijas, siekti taršos prevencijos gerinimo.
  3. Vykdyti atitikties įsipareigojimus, susijusius su bendrovės veikla ir aplinkos apsaugos aspektų poveikiu aplinkai.
  4. Racionaliai ir taupiai naudoti žaliavas, gamtinius ir energetinius išteklius.
  5. Siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai, bendradarbiauti su tiekėjais, rangovais ir visomis suinteresuotomis šalimis aplinkos apsaugos klausimais.
  6. Šviesti, mokyti ir skatinti darbuotojus dirbti sąmoningai saugant aplinką, jausti atsakomybę už savo veiklos įtaką aplinkai tiek darbe, tiek namuose.

BENDROVĖS VADOVYBĖ laiduoja šios politikos įgyvendinimą bei aprūpinimą ištekliais politikos tikslams pasiekti ir kviečia visus darbuotojus sutelkti pastangas jos vykdymui.

AB „LIFOSA" aplinkos apsaugos politika yra prieinama darbuotojams ir suinteresuotoms šalims.

Generalinis direktorius

Jonas Dastikas


 

AB „Lifosa" kolektyvas pasiekė gerų rezultatų: pastoviai didinant produkcijos gamybos apimtis, mažėja lyginamieji teršalų išmetimai kg/t mineralinių trąšų. Nedidėja ir absoliuti tarša. (Žr. diagramą)

2003 metų birželio mėn. bendrovėje įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal ISO 14001 standarto reikalavimus. Kiekvienais metais įmonę audituoja DNV, o kas 3 metus vyksta persertifikavimas, po kurio išduodamas naujas sertifikatas liudijantis, kad AB „Lifosa" atitinka ISO 14001 standarto reikalavimus.

Į viršų